آشنایی با کشورهای جهان اسلام؛ ازبکستان

بخش اول: اطلاعات پایه
1. جغرافیای عمومی ازبکستان
2. جغرافیای انسانی
3. نظام سیاسی
4. وضعیت اقتصادی ازبکستان
5. وضعیت فرهنگی ـ اجتماعی
بخش دوم:‌ ادیان و مذاهب در ازبکستان
1. برآورد کلی در خصوص مسلمانان
2. وضعیت سایر ادیان مذاهب
بخش سوم: مسلمانان
1. ورود اسلام به کشور
2. ترکیب جمعیتی مسلمانان
3. قدرت سیاسی سازمان‌ها و تشکل‌های رسمی و غیررسمی مسلمانان
4. فرایند و کیفیت تعاملات متقابل مسلمانان با دولت و حاکمیت
بخش چهارم: چالش‌های فراروی جامعه مسلمانان
1. چالش‌های اقتصادی
2. چالش‌های فرهنگی و اجتماعی
3. چالش‌های سیاسی ـ امنیتی
بخش پنجم: چالش‌های فراروی دولت
1. چالش‌های داخلی
2. چالش‌های منطقه‌ای
بخش ششم: تحلیل نهضت‌ها و خیزش‌های دینی، مذهبی
الف) حرکت اسلامی ازبکستان
1/6. رویکرد تاریخی به گروه‌های معارض
2/6. برآورد تشکیلاتی و سازمانی گروه‌های معارض
3/6. مهم‌ترین اقدامات نظامی در کشور هدف
ب) حزب‌التحریر
1/6. رویکرد تاریخی به گروه‌های معارض
2/6. برآورد تشکیلاتی و سازمانی گروه‌های معارض
منابع و مآخذ

/ 0 نظر / 17 بازدید