پساصهیونیسم از ظهور تا عمل

نویسنده: پروین شیردل

سال نشر: 1391

قیمت: 50000 ریال

توضیحات:

پساصهیونیسم نه ادامه منطقی و چهره‌ای دیگر از صهیونیسم و نه آغازی بر فروپاشی رژیم صهیونیستی است. پساصهیونیسم گفتمانی فکری و غیرمسلط است که سودای تبدیل رژیم صهیونیستی را از یک دولت‌ ایدئولوژیک، دین پایه و امنیتی، به دولتی مدنی و سیاسی دارد و گفتمان سیاسی مسلط را به چالش می‌کشد.
 این کتاب به بررسی ماهیت پساصهیونیسم و حاملان آن پرداخته و تلاش کرده است سهم و وزن این جریان را در کریدورهای قدرت رژیم صهیونیستی مشخص کند.

فهرست:

بخش اول: کلیات پژوهش
بخش دوم: صهیونیسم: ماهیت و عوامل ظهور
فصل اول: مباحث تئوریک صهیونیسم
فصل دوم: نظریه‌پردازان و ایدئولوگ‌های صهیونیسم
فصل سوم: عوامل ظهور صهیونیسم و سیر تحول آن
فصل چهارم: گرایش‌های موجود در صهیونیسم
بخش سوم: پساصهیونیسم: ماهیت و بنیادهای فکری
فصل اول: پساصهیونیسم: تعاریف و رهیافت‌ها
فصل دوم: اصول اندیشة پساصهیونیسم
فصل سوم: سیر تحول فکری و عوامل ظهور و گسترش پساصهیونیسم
فصل چهارم: نسبت پساصهیونیسم با اندیشة یهودیان ضدصهیونیسم
فصل پنجم: واکنش‌ها در برابر پساصهیونیسم
بخش چهارم: تجلیات سیاسی و اجتماعی پساصهیونیسم
فصل اول: جامعه اسرائیل از صهیونیسم مدرن تا پساصهیونیسم پسامدرن
فصل دوم: نقش و وزن پساصهیونیسم در عرصه سیاسی
بخش پنجم: یافته‌ها و نتایج
منابع و مآخذ

/ 0 نظر / 18 بازدید