تحول اقتصادی در عراق؛ موانع - چالش‌ها

عنوان
مقدمه مرکز مطالعات عراق مقدمة مؤلف
تحول پراگماتیک در ساختار دولت عراق
دولت عراق و تناقض در خصوصی‌سازی
کیفیت روابط عراق با صندوق بین‌المللی پول کار کرد اقتصاد جدید
1. چرخ‌های فرسوده بازسازی
2. شکل نامناسب توسعه
3. اثرات تجارت آزاد
شکل دولت آینده و اقتصاد فدرالیستی
رابطة میان بودجه عمومی و بودجه منطقه‌ای
سیاست اصلاح نظام مالیاتی
بودجه مناطق
الف) بودجه‌ریزی سنتی
ب) بودجة برنامه‌محور
ماهیت رابطه میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی
ضرورت کنترل منافع نفت و بررسی نمونه آلاسکا
چالش‌های آینده
1. فساد اداری تا کجا؟
2. آینده نظام بازرگانی کنونی و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن
3. نزاع‌های داخلی منشأ «مدرانیزاسیون فقر
4. آینده عراق در پرتو سند پیمان بین‌المللی
5. پررنگ‌بودن نقش ایالات متحده و بازتاب‌های آن بر ماهیت اقتصاد عراق
6. دولت سازمانی یا دولت توسعه
آیا در این دالان تاریک، راهی هست؟

/ 0 نظر / 11 بازدید